Kap. 27. Kreditens roll i den kapitalistiska produktionen